TRABZON TENİS DAĞCILIK KAYAK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

BİRİNCİ BÖLÜM (Kuruluş Hükümleri)

1-KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI
Madde 1 – Yasalar ve bu tüzük hükümleri uyarınca ve belirtilen amaç doğrultusunda faaliyet göstermek üzere “TRABZON TENİS DAĞCILIK KAYAK İHTİSAS KULÜBÜ” adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı: “TEDAK” tır.

 

2- DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2 – Derneğin merkezi “TRABZON” ilidir.

 

3- DERNEĞİN ŞUBESİ
Madde 3 – Dernek adına şube kurulamaz.

 

4- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 4 – Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri;

 

4.1- Derneğin amacı: Tenis, Dağcılık, Kayak ve diğer Doğa Sporları’nın yapılmasına, yaygınlaşmasına ve bu dallarda sporcu yetişmesine katkıda bulunmak. Doğa ve sporun sevdirilerek, üyelerin ve bölge insanının bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak. İnsanları yaşadıkları çevreyle tanıştırıp, doğaya karşı duyarlı kılmak ve bütünleştirmek. Trabzon ve çevresinin tanıtımına katkıda bulunarak, bölge turizminin gelişmesini sağlamaktır.

 

4.2- Derneğin çalışma konuları ve biçimleri: Dernek, yukarıdaki belirtilen amaçları gerçekleştirmek için; spor karşılaşmaları ve turnuvalarına katılmak, spor mecmuası-bülten ve gazete çıkarmak, dernek adına lokal açmak, konser, eğlence ve tiyatro gösterileri tertip etmek. Dağcılık, kayak ve tenis sporlarının eğitim çalışmalarını yapmak. Bölgemizde dağ turizminin gelişmesi için diğer bölgelerimizdeki aynı amaçlı derneklerle işbirliği yaparak geziler düzenlemek, derneğe yapılacak bağış ve yardımları kabul etmek ve üye aidatlarını toplamak faaliyetlerinde bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM (Mali Hükümler)

5- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 5 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

 

5-1 Üye aidatları,

 

5.2- Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, tiyatro, konser, konferans, spor yarışmaları, gezilerden elde edilecek gelirler,

 

5.3- Bağışlar ve yardımlar,

 

5.4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,

 

5.5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yasal etkinliklerden elde edilen bağış ve yardımlardan ibarettir.

 

6- ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI

Madde 6 – Üyelik giriş aidatı: Üyelerden, üyelik kaydı sırasında bir defalığa mahsus 30.000.000.TL(otuzmilyonlira) giriş aidatı alınır. Üyelerin ödeyeceği aidat miktarları bir aylık 5.000.000.TL.(beşmilyonlira) olmak üzere yıllık toplam 60.000.000.TL.(altmışmilyonlira) dır. Aidatlar üye kayıt defterine kayıt edilir. Üye giriş aidatlarını ve aylık aidatını Yönetim Kurulu belirler.

 

7- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 7 – Derneğin gelir ve gider işlemlerinde uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir;

7.1- Gelir tahsilâtı; Yönetim Kurulu kararına istinaden basım evlerince bastırılan dernekler birimince onaylanan alındı belgeleri ile yapılır. Bankaların tanzim etmiş olduğu dekont ve hesap ekstreleri alındı belgesi yerine geçer.
7.2- Alındı belgelerinin asıl ve kopyalı sayfaları, derneğin adı, merkezi ve kod numarasını gösteren kaşe ile damgalandıktan sonra kullanılması ve dernek mührü ile yetki belgesi alan üyenin imzasının bulunması zorunludur. Bu işlemle ilgili dernek yetkilisi dışındakiler hiçbir şekilde bir tasarrufa sahip değildir.
7.3- Alındı belgeleri sırasıyla, alındı belgesi kayıt defterine kaydedilir.
7.4- Alındı belgeleri kullanıldıktan sonra tip koçanları ile kopyalarının, beş yıl süre ile saklanması zorunludur.
7.5- Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ile gelirin nevi yazılması zorunludur.
7.6- Derneğin bütün gelir ve giderlerinin düzenlenmesi, yönetim kurulunun yetkisindedir. Bütün bu gelir ve giderler yönetim kurulu kararıyla yapılır. Giderler fatura, makbuz, harcama belgesi ve imza karşılığında yapılır.
7.7- Derneğin yapmış olduğu her türlü gelir ve gider işlemlerine ait gerekli kayıtları yapılarak söz konusu belgelerin en az beş yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Üyelik ve Üye Hakları)

8- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ

Madde 8 – Derneğe üye olma ve üyelik işlemleri ile üyelikten çıkma ve çıkarılma şekilleri aşağıda gösterilmiştir:

 

1) Üye olma hakkı:

Fiili ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olabilirler. Üye namzetlerinin; üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Yönetim kurulu kararı bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kayıt edilir.

 

2) Üyeliğin Sona Ermesi:

Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyenler dilekçelerini bizzat veya noter kanalıyla yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar. Dilekçenin derneğe ulaşması ile üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla üye kayıt defterinden silinir.

 

3) Üyelikten Çıkarılma:
Dernekler kanununda belirten üye olma haklarını kaybedenler, yıllık aidatlarını Aralık ayının 31’ne kadar ödemeyen üyeler ile Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyelerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca karara bağlanarak silinir. Yönetim kurulu kararına karşı itiraz ancak, genel kurula yapılabilir. Yapılacak ilk genel kurula itiraz edilmediği taktirde yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur. Genel kurulca üyeliğin devam etmesine karar verilmesi durumunda, Divan başkanınca isim listesine ismi eklenerek genel kurul kararlarına katılması sağlanır.
4) Üyelerin Hakları:
Hi ç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

Dernekten istifa eden veya Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılan üyeler, derneğin mal varlığından hak iddia edemezler.

Üyeler derneğin amacına uygun davranmak zorundadır. Amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla mükelleftir.
5) Oy Hakkı:
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir. Görevi sona erdiğinde tüzel kişilik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Yönetim Hükümleri)

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 9 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu’ndan oluşur

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

Madde 10: Genel kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.

1) Genel kurulun oluşumu: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı bulunan aylık ve yıllık aidat borcunu genel kurul tarihinden iki ay önce ödeyen üyelerden oluşur.

 

2) Genel kurulun toplanma zamanı:

a- Genel kurul olağan toplantısı iki yılda bir Aralık ayı içinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır.

b- Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa; denetleme kurulu veya dernek üyelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine; mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

3) Çağrı usulü:

a) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az on beş gün önceden günü, saati, yer ve gündemi, yönetim kurulunca genel kurula katılacak üyelere bildirir. Bu bildirimde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az zaman bırakılamaz.

 

b) Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin isim listesi ve yönetim kurulu kararı eklenir.

 

c) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde genel kurul yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mülki amirliğe bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

MADDE 11: Genel kurulun toplantı yeri,yeter sayısı,yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirlenmiştir..

1) Toplantı yeri: Genel kurulun toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
2) Toplantı yeter sayısı: Genel kurul; dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
3) Toplantının yapılış usulü: Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

 

Tüzüğün 11. maddesinin; fıkrasında belirtilen yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından genel kurul açılır. Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.
4) Toplantıda görüşülecek konular:

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ

 

Madde 12- Genel kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve karar iptali usulleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1) Görev ve yetkileri:

a) Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak.

b) Gündemin aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.

c) Dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilmesini sağlamak.

d) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

e) Yönetim kurulunca hazırlanan işletme hesabı özeti, Alacak-Borç Tablosunu ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.

f) Dernek yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak.

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.

h) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkarılma konularında yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek nihai kararı vermek.

I) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konuları görüşerek karara bağlamak.

k) Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine verilecek her türlü ödenek, ücret, yolluk ve tazminatları belirlemek.

l) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek.

m) Gereğinde dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak.

n) Derneğin feshedilmesi kararını almak.

ö) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

p) Dernek adına şube açılmasını karar vermek.

 

2) Karar Yeter Sayısı:

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden yazılı katılımıyla aldıkları kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış oldukları kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan genel kurul yerine geçmez.

 

3) Oy Hakkından Yoksunluk:

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, ast ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

4) Karar İptali Usulü: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Yönetim kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 13:Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

1) Yönetim Kurulunun Teşkili: Yönetim kurulu; yedi asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere dernek üyeleri arasından iki yıl süreyle genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yönetim kurulunca asil üyeliğe çağırılır. Yedek üyelerin asil üyeliğe getirilmesine rağmen; üye tam sayının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üyelerinin ve görevlerini belirler. Yönetim kurulu toplantılarını: yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlasında eksik yapamaz. Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yönetim kurulunun mutat toplantıları yönetim kurulunca kararla belirlenir. Yönetim kurulu mutat toplantılarına mazeret beyan etmeden üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

 

2) Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Derneği yapılacak olan olağan ve olağan genel kurula hazırlamak.

b) Dernek yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Dönemlere ait işletme hesap özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak.

d) Üyelerin her türlü müracaatlarını değerlendirip ilgililere bilgi vermek. Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak.

e) Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak.

f) Yeni üye kaydı yapmak. Üyeliği ret edilen üyelerin itirazlarını nihai karar için genel kurula sunmak.

g) Derneği temsil etmek veya bir veya birkaç kişiye yetki vermek.

h) Yönetim Kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve çağırmak.

I) Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç ve gereç ile demirbaş malzemesi satın almak.

k) Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek.

m) Gerekli görülmesi halinde derneği olağan üstü toplantıya çağırmak.

n) Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturmasına karar vermek.

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 

MADDE 14: Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.

1) Teşkili:

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere, üyeler arasından genel kurulca iki yıl süre ile gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

 

2) Görevleri:

a) Denetleme Kurulu: Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler.

b) Denetleme Kurulu yapmış olduğu denetimler sonucunda hazırlamış olduğu raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.

c) Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyelerden göreve çağırmak.

d) Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

Madde 15: Derneğin organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi aşağıda belirlenmiştir.

 

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulunca yönetim, denetleme ve derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM (Genel Hükümleri)

 

DERNEĞİN BORÇLANMA, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURULMASI, YARDIM ALMASI VE İŞBİRLİĞİ USULLERİ

 

MADDE 16: Derneğin borçlanması, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden borç alabileceği gibi bankalardan da kredi alabilecektir. Ancak bir yıl içerisinde toplam borçlanması bir önceki yılın gelirlerinin yüzde seksenini geçemez.

 

2) Temsilcilik ve Platform Oluşturma :

 

a) Temsilcilik:

 

Derneğimiz, gerekli gördüğü yerlerde yönetim kurulu kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından on beş gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir. Temsilcilikler şube veya dernek genel kurulunda temsil edilemez.

 

b) Platform:

Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platform oluşturabilir. Oluşturulan bu platformun tüzel kişiliği bulunamaz. Ancak geçici nitelikte birliktelik olabilir.

 

Derneğimiz; kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz.

3) Yurtdışından Yardım Alınması ve İş Birliği:

a) Yurtdışından yardım alınması:

 

Derneğimiz, mülki idare Amirliğine önceden bildirmek şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılıyla alınması zorunludur.

 

b) İşbirliği:

Derneğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir. Ancak 5072 sayılı Dernek ve Vakıfları Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun Hükümleri saklıdır.

 

DERNEĞİN TUTACAĞI ZORUNLU VE YARDIMCI DEFTERLERİ

Madde 17:Derneğin tutacağı zorunlu ve yardımcı defterler aşağıda gösterilmiştir

 

1) Zorunlu Defterler:

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olan kişilerin kaydının yapıldığı defterdir.

b) Karar Defteri: Dernekçe alınacak her türlü kararların yazıldığı defterdir.

c) İşletme Hesap Defteri: Dernekçe yapılan her türlü gelir ve harcamalara ilişkin kayıtların tutulduğu defterdir.

d) Envanter Defteri: Dönemlere ait hesap raporlarının kayıt edildiği defterdir.

 

2) Yardımcı Defterler:

a) Gelen Evrak Defteri: Derneğe gelen evrakların kaydedildiği defterdir.

b) Giden Evrak Defteri: Dernek tarafından üçüncü kişilere yazılan yazıların kaydedildiği defterdir.

c) Demirbaş Defteri: Derneğe alınan demirbaşların kaydedildiği defterdir.

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek adına alınan makbuzlar seri numaraları ile bu deftere kayıt edilir.

Dernek tarafından tutulması zorunlu ve yardımcı defterler noter veya dernekler birimince tasdik edilmesi zorunludur.

 

DERNEĞİN FESİH, DAĞILMIŞ SAYILMASI VE TASVİYESİYLE İLGİLİ USULLERİ

 

Madde 18: Derneğin fesih, dağılmış sayılması ve tasfiye şekilleri aşağıda belirlenmiştir.

 

1) Genel Kurul Kararıyla Fesih:

Derneğin genel kurulu, her zaman derneğin feshine kara verebilir. Ancak, genel kurula katılan üyelerinin en az üçte ikisinin çoğunluğu ile kararın alınması zorunludur.

2) Mahkeme Kararı İle Fesih:

Derneğin, amacı kanunlara veya genel ahlaka aykırı hale gelmesi durumunda Mülki Amirliğin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir.

3) Kendiliğinden Dağılmış Sayılma:

a)Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi.

b) Borç ödemede acze düşmüş olması

c) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi.

d) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması, Kendiliğinden dağılma, Mülki Amirliğin yazılı istemi üzerine Sulh Hâkimliğince tespit edilir.

4) Derneğin Tasfiyesi:

Dernek, genel kurul kararı ile feshedilmiş veya kendiliğinden sona erdiği mahkemece tespit edilmiş ise derneğin tüm menkul ve gayrimenkul malları genel kurulca seçilerek üç kişilik tasfiye komisyonca belirlenir.

Tasfiye komisyonu derneğin bütün borçlarını bu mal varlıklarından ödedikten sonra geri kalan mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bir tutanakla teslim eder.

Dernek mahkeme kararı ile feshedilmiş ise derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyesi bulunan derneğe mal varlıkları devredilir.

 

ÜST KURULUŞ KURMA VE TEMSİL ETME USULLERİ

Madde 19: Derneğin federasyon kurma ve temsil etme usulleri aşağıda belirlenmiştir.

1) Federasyon Kurma:

Genel kurul kararı ile dernek aynı amaçlı en az beş derneğin bir araya gelmesi ile oluşacak federasyona üye olabilir.

2) Temsil Etme:

Üye olunan federasyonda dernek üç üye ile temsil edilir. Bu üyeler Dernek Genel Kurulunca seçilir.

 

İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 20: Derneğin iç denetim şekli aşağıda belirlenmiştir.

Derneğin iç denetimi, denetleme kurulu tarafından yapılır. Bu kurulun yapacağı denetimler; derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığı genel kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler ve yönetim kuruluna sunar. Toplantı yapıldığında genel kurula da sunar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 21: Dernek tüzüğünü tamamen değiştirmeye veya yeni yasalara göre güncelleştirmeye Genel Kurul yetkilidir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınmak zorundadır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 22: Bu tüzükte olmayan hususlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK
Madde 23: Bu tüzük, Trabzon Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmasında sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME
Madde 24: Bu tüzük toplam (24) maddeden ibaret olup dernek yönetim kurulu tarafından yürütülür.